CÔNG TY  

Số.........../

Lần.thứ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

… , ngày.... tháng..... năm.....

 

THÔNG BÁO

(Về việc họp xem xét xử lý kỷ luật lao động)

 

Kính gửi: (ghi họ, tên, địa chỉ)

 

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012

- Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

- Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

 

Công ty ....................................................................  đề nghị Ông/ Bà ......................................  có mặt tại đơn vị vào lúc… giờ….. phút ngày….. tháng….. năm… để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nếu ông (bà) không có mặt đơn vị sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu đơn vị.