Khi đăng ký hồ sơ dự tuyển lao động thì người nước ngoài phải nộp 2 bộ hồ sơ cho người sử dụng lao động, một bộ chọn người sử dụng lao động, một bộ do người sử dụng lao động quản lý và một bộ hồ sơ để người sử dụng lao động làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động.