Theo Điều 44 Luật lý lịch tư pháp năm 2009, thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định như sau:

 1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp lý lịch tư pháp trong những trường hợp sau:
  • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi cư trú hoặc tạm trú.
  • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam
 2. Sở tư pháp thực hiện việc cấp lý lịch tư pháp trong những trường hợp sau:
  • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước.
  • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 3. Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.
  • Trong trường hợp cần thiết, trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 4. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định.