Khi có sự thay đổi hoặc bổ sung hòa giải viên, cơ quan lao động cấp huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận hòa giải viên theo thủ tục quy định.