CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG

Số:…………………...

-         Căn cứ Luật thương mại ngày 14/6/2005;

-         Căn cứ các quy định của pháp luật về Quảng cáo;

-         Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

 

Hôm nay, ngày       tháng     năm                . Chúng tôi gồm:

 

Bên A

:

 

Địa chỉ

:

 

Điện thoại

:

                                  Fax:

Đại diện

:

 

Chức vụ

:

 

Mã số thuế

:

 

 

Bên B

:

 

Địa chỉ

:

 

Điện Thoại

:

                                 Fax:

Đại diện

:

           

Chức vụ

:

 

Tài khoản số

:

 

Tại

 

Ngân hàng ……………………….

 

Sau khi thỏa thuận hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỰC HIỆN

Bên B sẽ thực hiện cho Bên A việc sản xuất, treo gắn, tháo gỡ, và xin giấy phép quảng cáo các băng rôn “ ……………...” treo tại …………………………………….. Nội dung, chất liệu băng rôn phải theo yêu cầu của Bên A. Thời gian treo các băng rôn trong vòng …..tháng kể từ ngày ghi trong giấy phép Quảng cáo.

 

ĐIỀU 2: GIÁ HỢP ĐỒNG 

 

TT

Hạng mục

Số

lượng

Kích

cỡ

Đơn giá

(VND)

Thành tiền

(VND)

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

(Bằng chữ: ………………………………………………………….. đồng chẵn)

                 

        Đơn giá trên đã bao gồm chi phí sản xuất, treo gắn, tháo dỡ khi hết hạn hợp đồng; phí xin phép quảng cáo (trong thời hạn 2 tháng); chi phí vận chuyển, thuế GTGT và các chi phí liên quan khác.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN GIAO HÀNG

3.1       Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………..

3.2       Thời gian giao hàng: Bên B thực hiện treo gắn từ ngày …. -....../…../…... 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Bên A sẽ thanh toán cho Bên dựa trên khối lượng thực tế và Biên bản nghiệm thu sẽ là cơ sở để hai bên thanh quyết toán.

4.1       Phương thức thanh toán: Giá trị Hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền Đồng Việt Nam.

4.2       Thời gian thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 100% tổng giá trị nghiệm thu thực tế trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ, tất cả các giấy phép quảng cáo liên quan, ảnh chụp nghiệm thu (ảnh chụp phải rõ ràng, thấy được tên & địa chỉ của từng địa điểm treo) cùng với chữ ký xác nhận của đại diện của từng địa điểm và Cửa hàng bán lẻ.

ĐIỀU 5:     TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

5.1       Trách nhiệm của Bên A:

-     Cung cấp maquettes cho Bên B tiến hành công việc in ấn;

-     Duyệt mẫu vật liệu của Bên B trước khi Bên B tiến hành sản xuất.

-     Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

-     Chịu trách nhiệm kiểm tra và đặt chỗ với bên thứ ba trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng với chi phí do Bên A chịu. Chịu trách nhiệm cung cấp danh sách Đại lý, các cửa hàng bán lẻ (có ghi rõ địa điểm treo băng rôn, phướn, tên người có trách nhiệm cao nhất của cơ sở/ công ty) cho Bên B theo hợp đồng này. Trong trường hợp có hư hỏng có thể nhìn thấy, Bên A sẽ thông báo ngay cho Bên B.

-     Cử người giám sát, nghiệm thu các địa điểm treo gắn băng rôn, phướn;

-     Thanh toán đúng hạn theo Hợp đồng.

5.2       Trách nhiệm của Bên B:

-     Tiến hành nhận bàn giao maquettes tại văn phòng của Bên B;

-     Trình mẫu vật liệu cho Bên A trước khi thực hiện Hợp đồng và chịu trách nhiệm về mẫu được duyệt;

-     Bên B có trách nhiệm xin giấy phép quảng cáo đảm bảo băng rôn, phướn được treo gắn liên tục trong thời hạn 2 tháng;

-     Hoàn toàn chịu trách nhiệm với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc treo gắn phướn quảng cáo nêu tại Điều 1;

-     Sản xuất và lắp đặt hoàn chỉnh theo đúng kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của Bên A. Trong quá trình treo gắn nếu có sự thay đổi địa điểm treo thì phải kịp thời thông báo cho Bên A và cơ quan cấp giấy phép quảng cáo;

-     Sau khi hết thời hạn quảng cáo, Bên B có trách nhiệm tháo gỡ và giao toàn bộ các băng rôn, phướn tại kho của Bên A

-     Hoàn tất công việc đúng thời hạn như quy định tại Điều 3.

-     Thông báo cho Bên A nếu có bất kỳ khó khăn hay trục trặc để giải quyết.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai Bên đã hoàn tất các quyền lợi và trách nhiệm theo Hợp đồng của mỗi Bên.

ĐIỀU 7: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

7.1       Nếu Bên B vi phạm về việc treo gắn không đúng yêu cầu của Bên A và/hoặc việc treo gắn băng rôn, phướn không có đầy đủ các giấy phép quảng cáo, mà Bên B không có biện pháp khắc phục kịp thời, Bên B sẽ chịu phạt do vi phạm hợp đồng tương đương 8% giá trị đơn hàng bị vi phạm. 

7.2       Trường hợp Bên A phát hiện lỗi về vật liệu và/hoặc chất lượng trong quá trình kiểm tra, Bên B chịu trách nhiệm khắc phục trong vòng…. ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục của Bên A và chịu phạt do việc giao hàng chậm trễ tính từ ngày nhận được yêu cầu trên. Sau thời hạn đó, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không phải bồi thường cho Bên B.

7.3       Nếu Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B như đã đề cập tại khoản 7.1, khoản 7.2 Điều 7; Bên B chịu trách nhiệm nộp phạt cho việc vi phạm Hợp đồng tương đương 8% giá trị đơn hàng bị vi phạm.

7.4       Ngoài ra, Bên B chịu trách nhiệm bồi thường cho toàn bộ thiệt hại và tổn thất (nếu có) gây ra cho Bên A hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào do lỗi của Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

7.5       Nếu Bên A vi phạm điều 4 (Phương thức thanh toán), Bên A sẽ chịu lãi suất quá hạn do Ngân hàng Công thương quy định tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 8: BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào bị xem là vi phạm Hợp đồng vì đã không thực hiện được các nghĩa vụ thỏa thuận trong Hợp đồng do bị ảnh hưởng bởi các tác nhân Bất Khả Kháng như qui định bởi pháp luật vượt ngoài tầm kiểm soát của mình (bao gồm cả việc đình công, hay bạo loạn của nhân viên của hai bên) với điều kiện rằng các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết về các tác nhân này trong một khoảng thời gian hợp lý và như vậy không bên nào có quyền đòi bên kia bồi thường vi phạm.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1       Luật Việt Nam sẽ được áp dụng để giải thích và giải quyết những vấn đề liên quan đến Hợp đồng này;

9.2       Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến Hợp đồng này phải được sự thỏa thuận thống nhất của hai bên và lập thành văn bản;

9.3       Mọi tranh chấp phát sinh trước hết cần được giải quyết trên tình thần thương lượng, hợp tác. Nếu không thể giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Hợp đồng được lập thành ….. (......) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ ….. (......) bản, và Bên B giữ ….. (......) bản.

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B