CÔNG TY  

Ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Trưởng Phòng

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN LÀM BÀI KIỂM TRA

 

Chức danh dự tuyển:

Mã số ứng viên:

Thời gian phỏng vấn:

 

Stt

Họ tên

MSUV

G.

Tính

Năm

Sinh

Trình độ

Tên trường

C.ngành

Chuyên môn khác

Ngoại ngữ

Vi tính

Kinh nghiệm

Điện thoại

Thời gian P.V

Điểm P.V

 

Ngày ………tháng……..năm 20…

Trưởng phòng NS

Người lập