Người có nguyện vọng được nuôi con cần phải đảm bảo các điều kiện tốt nhất về sự phát triển thể chất, đảm bảo việc học hành và các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần của con, cụ thể xem xét ở các vấn đề sau:

  • Khả năng tài chính của bản thân như công việc, thu nhập ổn định.
  • Có nơi cư trú rõ ràng, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt bình thường.
  • Các điều kiện về mặt tinh thần: tình cảm của người con, nhân thân, tính cách của người muốn nhận nuôi.

Người yêu cầu phải nộp các chứng cứ để chứng minh các điều kiện nêu trên để Tòa án xem xét và giải quyết.