Căn cứ Điều 28 Nghị định số 65/2013/NĐ – CP đã sửa đổi, bổ sung và Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT – BTC đã sửa đổi, bổ sung khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Các loại thu nhập sau đây phải thực hiện khấu trừ thuế:

  • Thu nhập của cá nhân không cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam.
  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thu lao, kể cả tiền thu lao môi giới.
  • Thu nhập của cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp.
  • Thu nhập từ đầu tư vốn.
  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, chuyển nhượng chứng khoán.
  • Thu nhập từ trúng thưởng.
  • Thu nhập từ bản quyền.
  • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.