Theo những qui định mới nhất tại Quyết định số 31 ngày 20/05/2011 của UBND TP. HCM sẽ được thực hiện từ ngày 01/06/2011 thì UBND phường, xã, thị trấn không còn đảm nhận việc chứng thực các hợp đồng giao dịch về nhà đất.

Trước đây, khi muốn chứng hợp đồng, giao dịch (như hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, một số loại ủy quyền…), người dân có thể đến UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn hoặc các phòng công chứng. Nay với các yêu cầu này thì người dân phải đến các cơ quan công chứng. UBND quận, huyện không còn thực hiện việc chứng thực các loại hợp đồng, giao dịch; UBND phường, xã, thị trấn không còn chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà đất (trừ di chúc).

Như vậy, đối với Hợp đồng giao dịch về nhà đất, người dân phải đến các cơ quan công chứng (Phòng công chứng, văn phòng công chứng) để thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng nhằm đảm bảo những qui định về mặt hình thức của Hợp đồng đó.