Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật doanh nghiệp năm 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.