Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, thì công ty cổ phần có thể không chia cổ tức cho cổ đông trong trường hợp:

  1. Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
  2. Chưa trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Phần lợi nhuận còn lại sau khi bảo đảm được các điều kiện nói trên thì mới được dùng để chia cổ tức cho các cổ đông

Công ty cổ phần phải đảm bảo chia cổ tức đầy đủ cho cổ đông công ty trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.