Căn cứ Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, thì việc đặt tên doanh nghiệp phải căn cứ vào loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Như vậy khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ làm thay đổi tên doanh nghiệp.