Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật đầu tư năm 2014, Bộ kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật đầu tư năm 2014.