Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân gồm: Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Viêt Nam, không phân biệt nơi thu  nhập.

Để phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam phải căn cứ vào thời gian người đó có mặt tại Việt Nam trong một năm hoặc người đó có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam không. Một người được coi là cư trú tại Việt Nam khi đáp ứng một trong các điều kiện:

  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú, hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Như vậy, đối với cá nhân cư trú khi có các khoản thu nhập chịu thuế thì họ sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho dù khoản thu nhập đó phát sinh trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam không phân biệt nơi thu nhập. Đối với cá nhân không đáp ứng các điều kiện trên thì xác định cá nhân không cư trú và việc nộp thuế thu nhập với đối tượng này chỉ được áp dụng khi thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam không phân biệt nơi trả thu nhập.