Theo quy định tại khoản 3 Điều 118 Luật doanh nghiệp năm 2014, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền biểu quyết, dự hợp đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát.