Việc khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng được thực hiện như sau:

 • Trình tự thực hiện:
  • Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi văn bản
 • Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp tại cơ quan Thuế, qua hệ thống bưu chính.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
   • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân nhặn thừa kế, quà tặng) – mẫu số 14/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính;
   • Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời hạn giải quyết: cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú;
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nọp thuế thu nhập cá nhân – mẫu 14-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;
  • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-2008 của Chính phủ;
  • Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính.