Việc khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) được thực hiện theo trình tự thủ tục sau:

 • Trình tự thực hiện:
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương vè thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
  • Trường hợp số tiền thuế trên tờ khai nhỏ hơn 5 triệu đồng thì nộp tờ khai theo quý; thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.
 • Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp taij cơ quan Thuế, qua hệ thống bưu chính.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
   • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân- mẫu số 04/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú).
  • Số lượng hồ sơ: 01 hộ.
 • Thời hạn giải quyết: không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế quản lý trực tiếp;
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế đến cơ quan Thuế không phải thông báo kết quả giải quyết.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;
  • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-2008 của Chính phủ;
  • Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính.