Trả lời công văn số 8654/CT-PC ngày 10/11/2012 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc Công ty CP Tiếp vận ngoại thương Miền Nam thông báo phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn trùng số, trùng ký hiệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: “Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu”.
 • Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn đã quy định về nguyên tắc lập hóa đơn.
 • Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định” Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức, hộ, cá nhân gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức, hộ, cá nhân biết. Tổ chức, hộ, cá nhân có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”
 • Theo trình bày trong công văn của Cục thuế thì trong năm 2011 Công ty CP Tiếp vận Ngoại thương Miền Nam lập thông báo phát hành hóa đơn trùng ký hiệu, trùng số của cùng 1 ký hiệu mẫu hóa đơn. Cụ thể: lần 1 ngày 25/01/2011 thông báo phát hành hóa đơn 01GTKT3/001 ký hiệu AA/11P từ số 001 đến số 250; lần 2 ngày 24/10/2011 thông báo phát hành hóa đơn 01GTKT3/001 ký hiệu AA/11P từ số 001 đến số 500. Toàn bộ 750 hóa đơn qua hai lần phát hành đã sử dụng giao khách hàng, đã khai nộp thuế.
 • Căn cứ quy định trên:
  • Về nguyên tắc tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu. Do đó việc Công ty CP Tiếp vận Ngoại thương Miền Nam lập thông báo phát hành hóa đơn trùng ký hiệu, trùng số của cùng 1 ký hiệu mẫu hóa đơn là không đúng quy định.
  • Tuy nhiên sự việc xảy ra đã 1 năm Chi cục thuế Q.4 mới phát hiện ra. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế làm việc với Chi cục Thuế Quận 4 làm rõ nguyên nhân không phát hiện Công ty CP Tiếp vận Ngoại thương Miền Nam gửi Thông báo phát hành hóa đơn trùng số, trùng ký hiệu của cùng 1 ký hiệu mẫu ngay sau khi Công ty gửi Thông báo phát hành lần 2 đến Chi cục thuế Quận 4.
  • Đối với 250 số hóa đơn lập và giao cho khách hàng từ sau lần Thông báo phát hành hóa đơn lần 2 vào tháng 10/2011 (từ số 001 đến số 250 bị trùng với Thông báo phát hành lần 1), đề nghị Cục thuế chỉ đạo Chi cục Thuế Quận 4 hướng dẫn Công ty thu hồi hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới giao cho khách hàng. Trên hóa đơn mới ghi rõ hóa đơn này thay thế hóa đơn số …., ngày … tháng …. năm.
  • Cục thuế cần chấn chỉnh các Chi cục Thuế kiểm tra rà soát Thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế để tránh trường hợp người nộp thuế gửi Thông báo phát hành hóa đơn trùng số, trùng ký hiệu của cùng 1 ký hiệu mẫu nhưng cơ quan thuế không phát hiện ra.