Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các quyền sau đây:

  1. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết.
  2. Rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu.
  3. Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan.

(Khoản 1 Điều 196 Bộ luật lao động 2012)