Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền thì các cơ quan, tổ chức sau đây có thẩm quyền giải quyết:

  1. Hoà giải viên lao động.
  2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
  3. Toà án nhân dân.

(Khoản 1 Điều 200 Bộ luật lao động 2012)