Khoản 4 Điều 123 Bộ luật lao động quy định Người lao động không được xử lý kỷ luật đối với người lao động trong các trường hợp sau đây:

  • Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
  • Đang bị tạm giữ, tạm giam.
  • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này.
  • Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy theo các quy định nêu thì người sử dụng lao động không được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang mang thai.