CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập ngày ____/______/20... bởi Các Bên:
CÔNG TY ……………………………….
Trụ sở :
Người đại diện theo pháp luật : ………………………………..
Chức danh : ………………………………………….

ÔNG/BÀ (“Người Lao Động”):
Ngày sinh :
Số CMND :
Hộ khẩu thường trú :

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:


Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1.1 Công ty và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… kể từ ngày……

1.2 Tất cả các quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động và Phụ lục hợp đồng, và các văn bản liên quan có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt kể từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có bất cứ yêu cầu, khiếu nại, bồi thường nào khác.

1.3 Công ty thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau: 

- Lương: 

- Trợ cấp khác:

- Trợ cấp thôi việc: 

- Tiền lương của số ngày nghỉ phép chưa hưởng:

Tổng cộng là ….. đồng


Điều 2: Thỏa thuận khác

2.1 Thỏa Thuận này được lập thành hai (2) bản có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (1) bản để thực hiện.

2.2 Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HAI BÊN, đại diện có thẩm quyền của HAI BÊN đã ký vào Thỏa Thuận này vào ngày được ghi ở trên.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY …………………