Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc khi đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động ít nhất 12 tháng và chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

  • Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt theo quy định tại Điều 36 Bộ luật lao động.
  • Người lao động đơn phương chấm dứt do người sử dụng lao động với các lý do theo quy định của pháp luật và tuân thủ thời hạn báo trước (Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động).
  • Hợp đồng lao động bị chấm dứt do người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp tại Điều 38 bộ luật lao động.
  • Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có nghĩa vụ phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng đã ký nhưng người lao động không muốn trở lại làm việc
  • Mức trợ cấp thôi việc: cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương ,nếu có.

Như vậy người lao động chỉ được hưởng trợ cấp thôi việc khi làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động ít nhất 12 tháng và chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng lao động theo các quy định nêu trên.