Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

  1. Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

  2. Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

  3. Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

  4. Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.