CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------o0o---------

………………….., ngày ……….. tháng…………. năm 20……..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………………….

Hôm nay, tại Công ty ……………………………, địa chỉ:……………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động): CÔNG TY …………………………………

Đại diện: ………………………..                   Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: ……………………………. Fax:……………………………………………………...

Mã số thuế:

 

BÊN B (Người lao động):

Ngày tháng năm sinh:………………………………..                  Giới tính:……………

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ hiện tại:

Số CMTND:…………………Ngày cấp:……………………… Nơi cấp: ………………………..

 

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………..ngày……… tháng….. năm……. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Điều chỉnh thời hạn của hợp đồng đã nêu tại……………..của Hợp đồng lao động số………….ngày……tháng……năm…như sau:

- Ông …. đang làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn………tháng, có thời hạn từ ngày…………đến ngày………….

- Nay do nhu cầu công việc và năng lực của hai bên, Công ty ……………………… và ông/bà……………………thống nhất sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động từ ngày ….. đến ngày…...

2. Thời gian thực hiện:

Thời hạn hợp đồng này sẽ được tiếp tục thực hiện, bắt đầu tính từ ngày…………….đến ngày…………….

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số……………….. ngày……tháng……năm………., được làm thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)