Theo hướng dẫn tại điểm 1.2 khoản 1 và điểm 2.3 khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153 / 2011 / TT - BTC thì , người nộp thuế phải khai bổ sung hồ sơ thuế trong những trường hợp sau:

- Phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp , trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế;

- Phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan Thuế có sai sót , nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Trường hợp đến sau ngày 31 tháng 3 năm sau mà người nộp thuế mới phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn thì được khai bổ sung khai cho cả Tờ khai thuế năm và Tờ khai tổng hợp) trong năm đó .