CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP GÓP

(Số: ………/HĐCNV/………)

 

Hôm nay, ngày ….tháng ……năm ……….., tại trụ sở …………………………………………….,

địa chỉ …………………………………………………….. chúng tôi gồm:

 

Bên chuyển nhượng (bên bán):

Ông/Bà

CMND số:  … Cấp ngày: … Nơi cấp: …

Nơi đăng ký HKTT: …

 

Bên nhận chuyển nhượng (bên mua):

Ông/Bà

CMND số: … Cấp ngày: … Nơi cấp: …

Nơi đăng ký HKTT: …

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn gópvới các thỏa thuận sau:

 

Điều 1: Trong thời gian qua Ông (Bên bán) có góp vốn góp vào Công Ty ………………………………………. là ……………. (............. đồng) với tỷ lệ giá trị phần góp vốn góp …% vốn góp điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số ..., do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư … cấp ngày ... 

 

Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng phần góp vốn góp nói trên như sau:

Ông đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn gópcho Bà ...với giá là ... đồng (... đồng) với tỷ lệ giá trị phần góp vốn góp …% vốn góp điều lệ

Việc giao nhận số vốn góp nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Điều 3: 

1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn gópđể Công Ty ..................................................... hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2/ Bên mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên bán với tư cách là một thành viên góp vốn góp của Công Ty ............................................  kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp góp.

 

Điều 4 Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công Ty ................................................., cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách  nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

 

Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn góp chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn gópchuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn gópnhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

 

Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng. 

 

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành năm bản có giá trị như nhau, Ông ... giữ 01 bản, Bà ... giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế họach và Đầu tư.

 

Bên bán

Ký tên và ghi rõ họ tên
 (Đã nhận đủ … .................đồng)

Bên mua

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty

(Ngày……. tháng …… năm ………… các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )