CÔNG TY …………………………..

Số …./…….../…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP 

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;

  • Căn cứ việc góp vốn góp của các thành viên

 

CÔNG TY ...........

Địa chỉ: ...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư :..........

Ngày cấp:…../…../........

Vốn góp điều lệ:...................... VNĐ (.............................)

 

CHỨNG NHẬN

 

Ông/bà: ...................................... Giới tính: …….

Sinh ngày: …./…../........... Dân tộc : …………….   Quốc tịch: ……………….

Chứng minh nhân dân số: ......................

Ngày cấp: …./…./…... Nơi cấp: .........................

Nơi đăng ký HKTT: ............

Chỗ ở hiện tại: .......................................

 

Giá trị vốn góp góp: ..................

Tương ứng: …….% vốn góp điều lệ.

Góp vốn góp bằng: (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp: …../…./..........

Kể từ ngày ………….Ông ……………….…….được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

Hà Nội, , ngày ……… tháng ………năm ……

Đại diện theo pháp luật Công ty

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)