CÔNG TY  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC 

(Vv: Tiếp nhận nhân viên chính thức)

  • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công Ty  ……….

  • Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Tiếp nhận   chính thức   Ông/Bà    ……………………………. 

Vào làm việc tại Phòng …………………………………………… thuộc ……………………….,vị trí ………………………………… , kể từ ngày … tháng .. năm …

Điều 2: Ông/Bà chịu sự điều hành trực tiếp của

Điều 3: Ông/Bà                                                      ;                                                      ;

Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm … /.

Nơi nhận

  • Như điều 3

  • Ban Giám đốc

  • Lưu VP

GIÁM ĐỐC

(ký họ tên, đóng dấu)