CÔNG TY …………….

—————-

Số: …………/QĐ-CDHDLD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

……….., ngày  …..  tháng …. năm ………

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Cho thôi việc

————–

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  …………………………

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012.

Căn cứ Hợp đồng lao động số: ………………………ngày…tháng…năm….. giữa Ông/bà:………………………….với Công ty ……………………………..;

Căn cứ theo đề xuất của phòng Hành chính – Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông/bà ……………………………., giữ chức vụ:………………………….. thuộc Phòng/ Bộ phận…..

Được nghỉ việc kể từ ngày ……

Lý do:................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Hành chính – nhân sự, các Phòng Ban có liên quan và Ông/bà……………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

–  Ông/bà:……………………

–  Phòng HC- NS;

–  Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)