CÔNG TY  

Số:…………./………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận ....................

CÔNG TY ................................. thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................................... do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố .................. cấp ngày............tháng.......năm.......

Địa chỉ :.....................................................................................................................

Mã số thuế :...............................................................................................................

Điện thoại liên hệ :......................................................................................................

Thực hiện theo Nghị Định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY .......................................xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ............................................................ là …………….  đồng kể từ ngày ............................. và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP;

CÔNG TY 
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)