Theo khoản 1 Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 thì , thuế suất đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau :

Bậc

thuế

Diện tích đất tính thuế

(m2 )

Thuế suất

(%)

1

Diện tích trong hạn mức

0,03

2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức

0,07

3

Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức

0,15