HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIỮ XE

Số:  

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005

 • Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005

 • Căn cứ vào Khả năng và Nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày    tháng   năm    , chúng tôi gồm:

 

CÔNG TY                                     

Địa chỉ :  

Điện thoại :                                               Fax:  

Mã số thuế :  

Đại diện bởi :  

Chức vụ :  

(Sau đây gọi tắt là “                                   ”)

CÔNG TY  

Địa chỉ :

Điện thoại :                                               Fax:  

Mã số thuế :  

Đại diện : Ông 

Chức vụ :  

Số TK :  

Tại Ngân hàng :  

(Sau đây gọi tắt là “Bên Cung cấp”)

Hai bên đồng ý ký hợp đồng dịch vụ giữ xe (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) theo các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1 :  NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

                                    đồng ý sử dụng dịch vụ và Bên Cung cấp đồng ý cung cấp dịch vụ giữ xe cho nhân viên, đại lý và khách hàng của                                     (sau đây gọi tắt là Dịch vụ Giữ xe “DVGX”) tại  lề đường xung quanh tòa nhà số:   (sau đây gọi tắt là Khu vực Giữ xe “KVGX”). 

Thời gian giữ xe: Hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật từ         giờ đến           giờ. (Qui định về thời gian giữ xe là chưa hợp lý??? Nên theo thực tế)                                     

ĐIỀU 2:  TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

2.1 Trách nhiệm của                                    :

 • Tạo điều kiện cho Bên Cung cấp và nhân viên giữ xe hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 • Thông báo nội qui, giờ giấc làm việc của văn phòng cho Bên Cung cấp.

 •                                     có quyền từ chối bất kỳ nhân viên giữ xe nào của Bên Cung cấp nếu                                     phát hiện hoặc cho rằng nhân viên đó đã thực hiện những hành vi bị cấm đã quy định trong Hợp đồng.

 • Tạo điều kiện để Bên Cung cấp sử dụng điện thắp sáng, có nơi sắp xếp xe, cất giữ các vật dụng liên quan đến việc giữ xe (bảng giữ xe, dây điện, bóng đèn, dây nylon, rào chắn, cọc, dây giăng …)

 • Phối hợp với Bên Cung cấp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

 • Nếu có những vấn đề phát sinh thêm về thời gian giữ xe thì                                     phải báo ngay cho Bên Cung cấp trước ba (03) ngày.

 •                                     có trách nhiệm xin giấy phép đậu xe trên lề đường dọc theo văn phòng.

 • Thanh toán Phí Dich vụ đúng hạn cho Bên Cung cấp theo quy định của Hợp đồng.

2.2 Trách nhiệm của Bên Cung cấp:

 • Để thực hiện mục đích của Hợp đồng, Bên Cung cấp sẽ cung cấp (số lượng nhân viên giữ xe???) các nhân viên giữ xe đã được đào tạo, huấn luyện và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Mặc đồng phục theo quy định của Bên Cung cấp.

 • Có kinh nghiệm về  công việc giữ xe.

 • Năng động, có thái độ vui vẻ, kỹ năng giao tiếp tốt.

 • Chịu trách nhiệm thuê mướn, tuyển dụng và quản lý toàn bộ nhân viên giữ xe, đồng thời chịu trách nhiệm trước                                     về mọi hoạt động của nhân viên giữ xe trong quá trình thực hiện DVGX theo Hợp đồng này.

 • Cam kết và đảm bảo rằng tất cả nhân viên giữ xe tiến hành cung cấp, thực hiện DVGX theo Hợp đồng này là nhân viên của Bên Cung cấp, được Bên Cung cấp thuê mướn hoặc tuyển dụng phù hợp với quy định pháp luật lao động. Do đó, Bên Cung cấp chịu trách nhiệm thanh toán các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các loại bảo hiểm khác, thuế, tiền lương, thưởng, và chi phí có liên quan cho nhân viên bảo vệ nói trên theo quy định pháp luật hiện hành. 

 • Điều hành và quản lý nhân viên giữ xe thực hiện DVGX đúng theo yêu cầu. Bên Cung cấp có trách nhiệm ngay lập tức thay thế nhân viên giữ xe của Bên Cung cấp vi phạm những quy định cấm liệt kê trong Hợp đồng hoặc thay thế theo yêu cầu của                                    .

 • Hình ảnh & danh sách của nhân viên giữ xe của Bên Cung cấp phải được thông báo và dán tại phòng bảo vệ của văn phòng                                    . Bên Cung cấp có trách nhiệm thông báo ngay cho                                     khi có bất kỳ thay đổi nào về số nhân viên giữ xe nói trên.

 • Tự trang bị và quản lý phiếu giữ xe.  

 • Hướng dẫn, yêu cầu nhân viên                                     để xe đúng nơi quy định, bảo đảm an toàn cho những xe mà                                     đăng ký gởi.

 • Sắp xếp xe ngay ngắn thẳng hàng, đảm bảo bãi xe sẽ luôn đủ chỗ giữ xe cho nhân viên, đại lý và khách hàng của                                    . Trong trường hợp khu vực giữ xe cho phép không đủ chỗ, Bên Cung cấp sẽ chủ động thuê mướn, mở rộng diện tích mặt bằng bãi giữ xe để đảm bảo việc giữ xe không làm ảnh hưởng đến hoạt động của                                    .

 • Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh tại KVGX. Nếu có những việc phát sinh trong khu vực bãi xe nhưng nằm ngoài khả năng giải quyết của Bên Cung cấp, Bên Cung cấp phải báo ngay cho                                     để kết hợp giải quyết. 

 • Theo dõi, thông báo cho                                     hoặc tạm giữ lại (nếu cần thiết) tại địa điểm những người mà nhân viên giữ xe của Bên Cung cấp có lý do nghi ngờ họ có hành vi xâm phạm tài sản, quấy rối an ninh trật tự, hành động tấn công, hành động phạm pháp trong phạm vi KVGX và, khi có yêu cầu của nhân viên có thẩm quyền của                                    , thông báo ngay cho cơ quan Công An hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở gần nhất về các hành vi vi phạm nêu trên.

 • Thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với mọi sự xáo trộn hoặc xâm phạm tài sản, hiện vật, gây rối trong KVGX. Trong trường hợp này, nhân viên giữ xe của Bên Cung cấp sẽ tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật tài sản, tạm giữ người (nếu xét thấy cần thiết), sau đó  báo ngay cho người có thẩm quyền của Bên Cung cấp và                                     biết để phối hợp xử lý. Hai bên sẽ cùng thông báo cho cơ quan Công An hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền gần nhất về các hành vi vi phạm nêu trên.

 • Vận hành, sử dụng các thiết bị phòng chống và chữa cháy tại chỗ, phát hiện, xử lý kịp thời và thông báo ngay cho                                     khi có sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn phòng cháy cho KVGX và khu vực văn phòng của                                    .

 • Đề xuất góp ý kiến với                                     những vấn đề (nếu có) nhằm đảm bảo an toàn hoặc nâng cao khả năng kiểm soát được tình hình trật tự tại KVGX và văn phòng                                    .

 • Tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam và nội qui, yêu cầu của                                    .

 • Chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ việc Bên Cung cấp thực hiện Hợp đồng này đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

 • Giữ gìn bí mật kinh doanh, thông tin nội bộ và các thông tin về hoạt động của                                     mà Bên Cung cấp biết được trong quá trình thực hiện DVGX. Trong trường hợp Bên cung cấp tiết lộ thông tin về các hoạt động của                                     dẫn đến                                     bị mất mát, thiệt hại, tổn that, Bên cung cấp phải bồi thường cho                                     tất cả các thiệt hại, mất mát. tổn thất này cùng với khoản phạt không thấp hơn 8%  tổng gía trị các mất mát, thiệt hại, tổn thất

 • Bên Cung cấp cam kết và đảm bảo rằng Bên Cung cấp có đầy đủ chức năng theo quy định pháp luật để cung cấp dịch vụ cho                                     theo Hợp đồng này. Bên Cung cấp do đó có trách nhiệm hỗ trợ xin giấy phép giữ xe và tất cả các loại giấy phép khác theo quy định pháp luật trước khi tiến hành cung cấp DVGX.

 • Bên Cung cấp đảm bảo rằng chỉ sử dụng KVGX để thực hiện DVGX cho                                     trong suốt thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng. Bên Cung cấp tuyệt đối không được nhận giữ xe (có thu tiền hoặc không thu tiền) tại KVGX cho bất kỳ người nào khác mà không phải là nhân viên, đại lý hoặc khách hàng của                                    .

 • Bên Cung cấp không được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Cung cấp tại Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

 • Bên Cung cấp không được tiến hành bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ giữ xe tại KVGX. 

 • Quan hệ tốt với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, trật tự cho toàn bộ khu vực bãi xe.

 • Tổ chức hoạt động giữ xe đúng theo nội dung của hợp đồng và quy định của nhà nước.

 • Đảm bảo không thu phí giữ xe của nhân viên, đại lý và khách hàng của                                    .

 • Xuất hóa đơn VAT cho                                    .

 • Mua bảo hiểm cho bãi giữ xe.

 • Bảo quản an toàn cho xe của nhân viên, khách hàng và đại lý của                                     được gửi cho Bên Cung cấp tại KVGX và bảo đảm an toàn các loại hàng hóa, tài sản, thiết bị, v.v…. khác của                                     trong phạm vi KVGX. Nếu xảy ra sự cố hư hỏng, mất mát tài sản, xe cộ của nhân viên và khách hàng của                                     trong bãi giữ xe của Bên Cung cấp, thì Bên Cung cấp có trách nhiệm bồi thường cho                                     theo qui định tại Điều 3 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN BỒI THƯỜNG

Bên Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho                                     những tổn thất, thiệt hại, mất mát, hư hỏng  xảy ra khi có các điều kiện dưới đây được thiết lập:

 •                                     đã cung cấp đầy đủ cho Bên Cung cấp các tài liệu gốc có liên quan đến xác định, giá trị của tài sản đã mất mát, tổn thất, thiệt hại, hư hỏng.

 • Những thiệt hại, mất mát và tổn thất, hư hỏng đã được ghi rõ trong biên bản điều tra do hai bên cùng nhau lập và chấp nhận hoặc những thiệt hại, mất mát, tổn that, hư hỏng đó đã được ghi rõ trong biên bản điều tra do cơ quan điều tra cấp quận, huyện trở lên thuộc ngành Công an của Việt Nam lập.

 • Việc bồi thường phải được thực hiện trên nguyên tắc bồi thường toàn bộ và một lần trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi có thiệt hại, mất mát, tổn thất. Nếu Bên cung cấp bồi thường cho                                     sau thời hạn này, Bên cung cấp phải thanh toán thêm cho                                     lãi suất qúa hạn liên ngân hàng 

 • Bên Cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng tài sản xe của khách hàng và nhân viên                                     ngoài khu vực bãi giữ xe của Bên Cung cấp,.

 • Không mâu thuẫn với quy định tại điều này, Bên Cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về hành lý của chủ xe.

ĐIỀU 4:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 • Phí Dịch vụ: hàng tháng                                     sẽ thanh toán bằng chuyển khoản cho Bên Cung cấp số tiền   đồng/tháng (bằng chữ:   đồng/tháng). 

 • Mức Phí Dịch vụ nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và tất cả các chi phí khác, nếu có, liên quan đến DVGX mà Bên Cung cấp thực hiện theo Hợp đồng này. 

 • Tổng giá trị ước tính của Hợp đồng là    đồng / năm (       đồng/năm).

 • Bên Cung cấp có trách nhiệm chuyển cho                                     hóa đơn tài chính hợp lệ không trễ hơn ngày làm việc thứ 30 hằng tháng.                                     có trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ theo hóa đơn của Bên Cung cấp không trễ hơn ngày làm việc thứ 15 của tháng kế tiếp.

 • Bên Cung cấp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ thanh toán và sẽ mất quyền khiếu nại về việc thanh toán chậm do phải chờ sửa chữa những sai sót trong chứng từ thanh toán nêu trên.

ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH CẤM

Bên Cung cấp và nhân viên của Bên Cung cấp không được thực hiện những hành vi sau trong phạm vi KVGX và trong suốt thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng:

 • Gây phiền hà, trở ngại đối với nhân viên, khách hàng                                    .

 • Hút thuốc và sử dụng các chất ma túy.

 • Đánh bài trong giờ làm việc tại khu vực bãi giữ xe.

 • Uống và say rượu trong giờ làm việc.

 • Sử dụng các thiết bị điện, máy móc văn phòng, phương tiện liên lạc (như máy fax, điện thoại) cho mục đích cá nhân. Bên Cung cấp được đề nghị dùng điện thoại để liên lạc với các đại diện của                                    , cơ quan công quyền khi có sự cố cần giải quyết.

 • Các hành vi vi phạm hành chính và trật tự khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Các từ được viết hoa nhưng chưa được định nghĩa tại Điều khoản Chi tiết này sẽ có cùng nghĩa như quy định tại bản Điều khoản chung của Hợp đồng.

 2. Các điều kiện không quy định trong Điều khoản Chi tiết này sẽ áp dung theo Điều khoản chung của Hợp đồng.

ĐIỀU 7:  THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

 • Trong khi thực hiện Hợp đồng nếu phát sinh vấn đề mới cần thay đổi hoặc bổ sung Hợp đồng, Các Bên sẽ cùng nhau bàn bạc thoả thuận và lập Biên bản Thoả thuận bổ sung.

 • Các Phụ lục đính kèm, Biên bản bổ sung, Giấy xác nhận … và các văn bản khác được ký kết giữa Các Bên trong khi thực hiện Hợp đồng được xem như Phụ kiện bổ sung cho Hợp đồng chính.

 • Thời hạn Hợp đồng là 02 năm, có hiệu lực kể từ ngày          cho đến hết ngày            . Nếu vào ngày hết hạn trên mà hai bên không có thông báo bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các điều khoản của Hợp đồng thì hiệu lực của Hợp đồng sẽ mặc nhiên kéo dài thêm 01 năm nữa.

 • Mỗi Bên đều có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng này trước hạn bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia ba mươi (30) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu chấm dứt hợo đồng theo sự kiện pháp lý.

 • Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ hai (02) bản để lưu trữ và thực hiện.

 ĐẠI DIỆN

ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP