Phụ lục III-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng...... năm......

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân  

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):                             Giới tính:  

Sinh ngày:                      Dân tộc:                       Quốc tịch: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):............

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Ngày cấp:                              Nơi cấp:  

Ngày hết hạn (nếu có):  

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:   

Xã/Phường/Thị trấn:  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  

Tỉnh/Thành phố:  

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố:  

       Điện thoại (nếu có):                 Email (nếu có):

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại (nếu có):                      Fax (nếu có):

Email (nếu có):                               Website (nếu có):

3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Hoạt động phòng khám nội tổng hợp.

4. Vốn kinh doanh: 

Tổng số (bằng số; VNĐ):  

5. Số lượng lao động (dự kiến):  

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Cá nhân

Các thành viên hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhân

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)