Theo khoản 2 Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì , hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành.

Trường hợp đất ở đã có hạn mức theo quy định trước ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành ( trước ngày 01/01/2012 ) thì áp dụng như sau :

- Trường hợp hạn mức đất ở theo quy định trước ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành thấp hơn hạn mức giao đất ở mới thì áp dụng hạn mức giao đất ở mới để làm căn cứ tính thuế ;

- Trường hợp hạn mức đất ở theo quy định trước ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành cao hơn hạn mức giao đất ở mới thì áp dụng hạn mức đất ở cũ để làm căn cứ tính thuế.

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 53 / 2011 / NĐ - CP thì, hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế đối với trường hợp được giao đất ở mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở đi là hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất ở mới.