Theo quy định tại điểm 4 Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, điều kiện chung của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng quy định quyền, nghĩa vụ cơ bản và mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.