Theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.