Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 và hướng dẫn tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153 / 2011 / TT - BTC , người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế , giảm thuế thì thực hiện miễn , giảm theo từng dự án đầu tư.