Cuộc đình công bị coi là bất hợp pháp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
  2. Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công.
  3. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của Bộ luật này.
  4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.
  5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.