Theo quy định tại khoản 26 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014, tổ chức nước ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.