Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với ban chấp hành công đoàn cơ sở (trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chổ làm việc). Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cớ quan tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày kể từ ngày báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải được báo trước bằng văn bản theo đúng thời hạn báo trước. Nếu vi phạm thời hạn báo trước thì người sử dụng lao động phải bồi thường cho người ,lao động một khoản tiền lương tương ứng với tiền lương phải trả cho người lao động trong những ngày không báo trước.