Căn cứ Theo khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì người đại diện theo pháp luật được xem là người nội bộ trong công ty đại chúng.

Căn cứ điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC thì việc thay đổi người nội bộ thuộc trường hợp phải công bố thông tin

Như vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty đại chúng thuộc một trong các trường hợp phải công bố thông tin bất thường.