Theo khoản 3 Điều 138 Luật xây dựng năm 2014, nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng phải bảo đảm:

  • Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác.
  • Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật.
  • Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra theo khoản 4 và khoản 5 Điều 138 Luật xây dựng năm 2014 thì ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là tiếng Việt. Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên hợp đồng thỏa thuận; hợp đồng xây dựng phải được ký kết và thực hiện phù hợp với quy định của Luật xây dựng năm 2014 và quy định của pháp luật có liên quan.