CÔNG TY

Ban hành ngày …./…./…

Số phiên bản:

Giám Đốc

Phòng Hành Chính – Nhân sự

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

Phòng/Bộ phận

Tổ chức hành chính

Chức danh

Nhân viên phòng tổ chức hành chính

Người quản lý trực tiếp

Giám đốc1. Trách nhiệm:

 • Bảo quản tốt tài sản của công ty.

 • Tổ chức lễ tân, tiếp khách hàng trong và ngoài nước.

 • Xây dựng, lưu trữ hồ sơ trong toàn công ty.

 • Tham gia phổ biến văn bản pháp luật, xử lý việc vi phạm kỷ luật trong công ty.

 • Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBCNV toàn Công ty.

 • Quản lý việc đào tạo trong toàn công ty.

 • Theo dõi việc thực hiện chính sách, qui định của Công ty.

 • Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi nhân viên nghỉ việc.

 • Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lương đội ngũ nhân viên, lập các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám đốc.

 • Tiếp nhận đơn khiếu kiện, xử lý những nhân viên vi phạm theo luật lao động 

 • Xây dựng mạng lưới bảo vệ, công tác PCCC, an ninh trật tư trong môi trường hoạt động của công ty.

 • Hướng dẫn nhân viên chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của công ty đề ra.

 

2. Quyền hạn: 

 • Giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội qui, qui định Công ty và pháp luật hiện hành.

 • Ký một số giấy tờ hành chánh được BGĐ cho phép.

 • Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của hội đồng thành viên, nhà nước để Nhân viên am hiểu và thực hiện.

 • Hàng năm giúp BGĐ có kế hoạch tổng kết thi đua khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân trong công ty.

 • Áp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.

 • Ký, sao y một số giấy tờ hành chính được Ban GĐ cho phép.

 

3. Tiêu chuẩn:

 • Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng.

 • Kỹ năng: Vi tính văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lưu trữ.

 • Đã qua một số khóa học về quản trị nhân sự, quản trị hành chánh văn phòng. 

 • Phẩm chất đạo đức trung thực, nhiệt tình công tác, sáng tạo trong công việc.