Điều 108 Bộ luật lao động quy định thời gian nghỉ trong giờ làm việc như sau:

  • Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.
  • Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Như vậy theo các quy định trên thì người lao động làm việc theo chế độ làm việc 8 giờ sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút và thời gian nghỉ giữa giờ sẽ được tính vào thời gian làm việc.