CÔNG TY  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: ......./QĐKL/.......

..............., ngày...tháng....năm...

QUYẾT ĐỊNH
XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
(V/v: Sa thải người lao động)

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nội qui lao động và các qui định của Công ty .....................
- Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông (bà) ..................... ngày .......-.....-20.....

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật ông (bà) .............................
Ông (bà) ................................. là ................................................. của Công ty ..................
Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động tiến hành ngày ....-......-20..........., Công ty kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, ông (bà) ......................... đã có những sai phạm sau đây:
1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................
Những sai phạm trên của ông (bà) ........................................... đã gây cho công ty nhiều thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Giá trị thiệt hại do sai phạm của ông (bà) ................................ gây ra ít nhất ..................... triệu đồng.
Do vậy, công ty ................................ quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với ông (bà) ..............................

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của ông (bà) ....................................... được công ty giải quyết đến ngày ..........-..........-..................
Chậm nhất trước ngày .......-........-........., ông (bà) ..................................... có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông (bà) sử dụng làm việc trước đây .
Ông (bà) ............................. và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật.

Nơi nhận:
• Ông (bà) .............
• Ban giám đốc công ty (lưu).
• Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).
• Sở LĐTBXH TP.HCM (báo cáo).

TM. CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC (đã ký)