Điều 25 Luật BHYT quy định hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT gồm những nội dung sau:

  • Đối tượng phục vụ và yêu cầu về chất lượng cung ứng dịch vụ.
  • Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
  • Quyền và trách nhiệm của các bên.
  • Thời hạn hợp đồng.
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
  • Điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng.
  • Việc thỏa thuận về điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng quy định trên phải bảo đảm không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT.

Như vậy theo quy định trên thì khi kết kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì giữa các bên bắt buộc phải thỏa thuận trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.