Mức đóng BHYT đối với HSSV bằng 3% mức lương tối thiểu. Định kỳ sáu tháng một lần hoặc một năm, tổ chức quản lý học sinh, sinh viên thu tiền đóng BHYT của đối tượng để nộp vào quỹ BHYT.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo và hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với học sinh, sinh viên từ ngày 01/01/2010.