Thời hiệu yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp lao động tập thể là một năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích của mình bị vi phạm.

(Điều 205 Bộ luật lao động 2012)