CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…. oOo ….

 

THỎA THUẬN ĐÀO TẠO

 

Số: _______/_______

 

 • Căn cứ Bộ luật Lao động năm …

 • Căn cứ Hợp đồng lao động số…, ký ngày…

 

Chúng tôi, một bên là: Quốc tịch: Việt Nam

 

Chức vụ:                     Giám Đốc Nhân Sự

 

Theo giấy uỷ quyền số ……………... ngày ….. tháng ….. năm …... của Tổng Giám Đốc

 

Đại diện cho: CÔNG TY ……………………………………………...

Địa chỉ:

 

Và một bên là Ông / Bà:                                                       Quốc tịch:

 

Sinh ngày:

 

Nghề nghiệp:

 

Địa chỉ thường trú:

 

Số CMND/ Hộ chiếu:                              Cấp ngày:                            Tại:

 

Đồng ý k‎ý kết thoả thuận đào tạo và cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHÍNH

1.1 Thời gian và địa điểm đào tạo: 

 • Thời gian đào tạo:    …. tháng

 • Từ ngày: đến ngày: 

 • Địa điểm đào tạo: Do Công ty chỉ định  

1.2 Nội dung đào tạo & kỹ năng đạt được: 

 • Nội dung 1: ……..

 • Nội dung 2:

 • Nội dung ...:

 

ĐIỀU 2: CHẤM DỨT THỎA THUẬN ĐÀO TẠO

 1. Thỏa thuận đào tạo được chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Kết thúc thời gian đào tạo theo quy định tại Điều 1.1 của Hợp đồng này;

  • Chấm dứt sớm hơn với thời gian thông báo trước là ….. (....) ngày làm việc trong trường hợp người được đào tạo không đạt các yêu cầu của khóa đào tạo và/hoặc vi phạm các điều khoản về nghĩa vụ của người được đào tạo được nêu ở điều 3 dưới đây.

 2. Trường hợp chấm dứt thỏa thuận đào tạo theo Khoản 2.1, điểm (a) nêu trên, người được đào tạo chỉ được xem xét để ký kết hợp đồng lao động khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

  • Đã hoàn thành tốt các nghĩa vụ cam kết trong Thỏa thuận đào tạo này;

  • Có đầy đủ điều kiện và năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Bên đào tạo;

  • Các yêu cầu khác do Bên đào tạo quy định;    

 

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO

 1. Nghĩa vụ:

  • Tham gia và hoàn thành đầy đủ, đạt yêu cầu các nội dung của chương trình đào tạo. 

  • Đảm bảo tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc trong suốt quá trình được đào tạo.

  • Tuân thủ các nội qui, qui định của công ty và của khóa học đề ra.

 1. Quyền lợi:

  • Phụ cấp trong thời gian được đào tạo: …………. đồng / tháng

  • Thời gian trả phụ cấp: vào cuối mỗi tháng theo quy định của Công ty hoặc khi kết thúc thời gian đào tạo.

  • Trợ cấp và quyền lợi khác: Không áp dụng.

  • Thuế: Người được đào tạo có trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế và phí theo quy định hiện hành có liên quan đến thu nhập phát sinh trong thời gian được đào tạo tại Công ty. Công ty sẽ thực hiện khấu trừ và thay mặt người được đào tạo nộp khoản tiền thuế cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về Thuế Thu nhập Cá nhân tại Việt Nam.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Nghĩa vụ:

  • Thực hiện đầy đủ những nội dung đào tạo nêu trên;

  • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người học nghề theo thỏa thuận. 

  • Thực hiện giao kết hợp đồng lao động nếu người được đào tạo hoàn thành tốt thời gian đào tạo và có đầy đủ điều kiện và năng lực để đáp ứng các yêu cầu công việc theo qui định của Bên đào tạo;

 1. Quyền hạn:

  • Được chủ động sắp xếp thời gian đào tạo, nơi đào tạo tùy theo tình hình thực tế; 

  • Được quyền điều động người được đào tạo đến các địa điểm và khu vực diễn ra khoá đào tạo;

  • Được quyền không ký kết hợp đồng lao động nếu người được đào tạo không đạt các yêu cầu của chương trình đào tạo;

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày: …../……./……..

Những vấn đề về đào tạo không ghi trong thỏa thuận đào tạo này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Thoả thuận này được xem là một phần của Hợp đồng lao động (nếu được ký sau thời gian đào tạo) và được lập thành ….. (......) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, trong đó mỗi bên giữ …..(.....) bản.

Người được đào tạo Người cung cấp chương trình đào tạo

 

Giám đốc Nhân sự